Integritetspolicy (Privacy policy)

This policy is in Swedish. Please contact us for an English version of this document.
I denna policy framgår hur Ringo Nordic AB AB, org. nr. 556876-8005, Gulskärsvägen 12, 442 75 Lycke behandlar 

personuppgifter. 
I vår verksamhet hanterar vi personuppgifter relaterade till kunder och leverantörer. Ringo Nordic AB är
personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS 

Vi behandlar både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig. 

Personuppgifter som du lämnar till oss

 När du som kontaktperson för din organisation, köper varor eller tjänster från oss, kontaktar oss via telefon, e-post eller
brev, prenumererar på vårt nyhetsbrev, laddar ned material från vår hemsida, fyller i formulär på vår hemsida och deltar
vid våra utbildningar behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss. Det kan t.ex. vara namn, befattning, adress,
telefonnummer och e-postadress. 

Personuppgifter som vi samlar in från dig

  När du besöker vår hemsida och laddar ned material, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller fyller i formulär på vår
hemsida.

Personuppgifter om dig som vi får från annan

  Vi kan komma att ta emot information och underlag från andra aktörer t ex samarbetspartners, myndigheter, rådgivare
och andra kunder som innehåller personuppgifter om tredje part och behandlar därför sådana personuppgifter. Om det
krävs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

 

VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER? 

Avtal mellan oss och dig eller den organisation du företräder

  Om du företräder ett företag eller en organisation som vi har en affärsmässig relation med kommer vi att behandla de
personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlat in om dig i och för denna relation. 
Den rättsliga grunden är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal
ingås. När det gäller personuppgifter för dig dom företräder en organisation som vi har en affärsmässig relation med är det
en intresseavvägning vilket innebär att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att
upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i relationen. Detta betyder att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter
som företrädare för din organisation går före ditt intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte lämnar dina
personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen som du representerar. 

Marknadsföring av oss

Vi kommer att behandla ditt namn och din e-postadress samt uppgift om den organisation som du representerar för att
skicka erbjudanden till din organisation om våra varor och tjänster. Den lagliga grunden för vår behandling av dina
personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster
som vi tror att din organisation kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för att skicka
erbjudanden till dig går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av potentiella
fördelar som dessa erbjudanden innebär för din organisation. 

Bokföring

Vi kommer att behandla uppgifter om de transaktioner som sker mellan dig och ditt företag eller din organisation och oss
för bokföringsändamål. Vi kommer av den anledningen att behandla dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress.
Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna följa våra
rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

  

TILL VEM LÄMNAR VI VIDARE UPPGIFTERNA OCH VAR BEHANDLAR VI DEM GEOGRAFISKT? 

Förutom av oss kan dina personuppgifter behandlas av andra. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra
samarbetspartners och till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade
personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina
personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner. 
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla eller delar
av Ringo Nordics tillgångar. 
Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana
personuppgifter. 
Vi och våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter endast inom EU och EES. 

 

HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER FÖR OLIKA ÄNDAMÅL?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som
uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta
kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig där och för det
ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. 
Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal med dig
eller din organisation. 
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig om oss så länge vi har ett avtal med din
organisation och under ett år därefter. 
Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning. 
Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga
krav eller myndighetsbeslut.

 

DINA RÄTTIGHETER

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är
föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (främst i GDPR). 

Din rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

  Du har rätt att utan kostnad skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi
behandlar dem. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Om du inte har grund för din
begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag med korta intervaller emellan, får vi antingen vägra att gå
din begäran till mötes eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss. 

Din rätt till rättelse och radering av dina personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar sådana
personuppgifter. 
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter som anges i GDPR. Om din förfrågan
faller inom en av dessa omständigheter kommer vi radera dina uppgifter. 

Din rätt att invända mot direktmarknadsföring

  Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi
behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss. Vi kommer då
att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål. 

Din rätt att kräva begränsning

  Under vissa förutsättningar, som närmare anges i GDPR har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter
begränsas. Vi kommer i så fall att begränsa vår behandling i enlighet med vad GDPR kräver. 

Din rätt till dataportabilitet

  Under vissa förutsättningar som närmare anges i GDPR har du rätt att få ut de personuppgifter vi har om dig och som du
har tillhandahållit oss  i ett strukturerat allmänt använt och maskinläsbart format. Förutsatt att det är tekniskt möjligt har
du rätt att få uppgifterna överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig. 

Din rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss, Du har även rätt att
lämna in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till Datainspektionen. www.datainspektionen.se

 

KONTAKTUPPGIFTER
Ringo Nordic AB
Gulskärsvägen 12
442 75 Lycke

Bo Eriksson, vd
[email protected] 
telefon 070-5708068

2018-05-29